— Zásady o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů a rozsah zpracování osobních údajů

Naše společnost Ahou Public Relations, s.r.o., se sídlem Javorová 206, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry, IČ: 27507971, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221854, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě Vaší registrace na seminář či konferenci, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: titul, jméno a příjmení, organizace, adresa (ulice, město, PSČ, Stát), e-mailová adresa, telefon, mobil, IČO, číslo účtu, datum příjezdu a odjezdu, text zprávy

Účel zpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro zařazení do seznamu účastníků semináře či konference, zajištění ubytování a vytvoření daňových dokladů. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst.1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Ahou Public Relations, s.r.o. zpracovávány po dobu 10 let od Vaší registrace, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Pořizování audiovizuálních záznamů na akcích

V rámci akcí organizovaných společností Ahou Public Relations, s.r.o. (organizátor) pro klienty (pořadatele) mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora i pořadatele akce na jejich webových stránkách, na účtech sociálních sítí a v tiskovinách. Organizátor ani pořadatel akce nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.Takto pořízené osobní údaje návštěvníků akce budou zpracovány v rozsahu osobnostních osobních údajů (tvář, vzhled, chování, projev osobnosti). Osobní údaje návštěvníků nebudou předány jinému zpracovateli. Fotografie a videa mohou být aktivně používány po dobu 10 let. Po této lhůtě budou smazány.

Podmínky vstupu na akci

- vstupem na akci dává návštěvník výslovný souhlas se zpracováním osobnostních osobních údajů
- rozhodne-li se návštěvník takový souhlas odvolat a akci nenavštívit, musí tak provést ještě před započetím akce, v jiném případě nemá nárok na vrácení vstupného
- pořízené audiovizuální záznamy nelze zpětně projít a na žádost osoby jí z takových odstranit v celé historii pořizování fotografií a videí z akcí
- osoba může být smazána jen z přímo jí označených fotografií
- v případě opakovaných a bezdůvodných požadavků si za tuto činnost bude zpracovatel účtovat manipulační poplatek
‍- vstup na akci je dobrovolný a je svobodným rozhodnutím každého návštěvníka akce za stanovených podmínek navštívit

Práva subjektů údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případně žádat kopii těchto osobních údajů
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek vyřazení z účasti na kongresu a bude proveden jen v případě, že zájem správce nepřevažuje nad vaší ochranou soukromí
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Přenos údajů mimo Českou republiku

Vaše osobní údaje mohou být převedeny, uloženy a zpracovány v jiné zemi, než v České republice.Pokud tak učiníme, předáváme osobní údaje v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.Pokud se přenos uskuteční do země mimo EHP, použijeme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

Zabezpečení údajů

Zavedli jsme obecně uznávané technologické a provozně-bezpečnostní standardy, abychom ochránili osobní údaje před ztrátou, zneužitím, úpravami nebo zničením. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Ahou Public Relations s.r.o.
Zapsaná: OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23144 se sídlem na adrese: Javorová 206, 252 44 Dolní Jirčany, Psáry
Zastoupené jednatelkou Mgr. Lilly Ahou Král IČ: 275 07 971, DIČ: CZ 275 07 971

V Praze 1.9.2018